Dhikri (Lutja) para fjetjes

I bashkon shuplakat e dorës (sikurse kur bëhet dua), fryen në to (duke e shoqëruar frymën me fare pak pështymë) dhe lexon tre suret e fundit të Kur’anit: Ihlas (112), Felek (113) dhe Nas (114). Pastaj e fërkon me to sa të ketë mundësi trupin duke filluar nga koka, fytyra dhe pjesa e përparme e trupit (kështu vepron tre herë).

Buhari “Fet-hul-Bari” 9/62 dhe Muslimi 4/1723
Pejgamberi (s.a.v.s. ﷺ) thotë: «Kush çon dhjetë herë salavatë për mua kur të gdhihet dhe dhjetë herë kur të ngryset, do të arrijë ndërmjetësimin tim Ditën e Kiametit.» Tabarani (Sahih Tergib ve Terhib).

Suren IHLAS (112) – 3 herë

Bismil-lãhirr-rraḥmãnirr-rraḥĩm.
Ḳul huwall-llãhu eḥad,
All-llãhuṣ-Ṣamed,
lem jelid we lem jũled,
we lem jekun lehũ kufuwen eḥad.

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Thuaj: “Ai, Allahu është Një!
Allahu është Eṣ Ṣamedu (Ai, të Cilit i drejtohen krijesat për nevojat e tyre).
As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur.
Dhe askush nuk është i barabartë me Atë!.

Suren FELEK (113) – 3 herë

Bismil-lãhirr-rraḥmãnirr-rraḥĩm.
Ḳul e’ũdhu bi rabbil feleḳ,
min sherri mã ḣaleḳ,
we min sherri ġãsiḳin idhã weḳab,
we min sherrin-neffãthãti fil ‘uḳad,
we min sherri ḥãsidin idha ḥased.

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Thuaj: “I mbështetem Zotit të agimit.
Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi.
Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyje magjie.
Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

Suren NAS (114) – 3 herë

Bismil-lãhirr-rraḥmãnirr-rraḥĩm.
Ḳul e’ũdhu bi rabbin-nãs,
Melikin-nãs,
Ilãhin-nãs,
Min sherril weswãsil ḣan-nãs,
El-ledhĩ juweswisu fĩ ṣudũrin-nãs,
Minel xhinneti wen-nãs.

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Thuaj: “Mbështetem dhe mbrohem me Zotin e njerëzve.
Sunduesin e njerëzve.
Të adhuruarin e vetëm të drejtë të njerëzve.
Prej të keqes së cytësit që fshihet.
I cili bën cytje në zemrat e njerëzve e që hedh të liga e dyshime në gjoksin e njerëzve.
Qoftë ai cytës nga xhindët ose nga njerëzit.

Pastaj e fërkon trupin me duar sa të ketë mundësi duke filluar nga koka, fytyra dhe pjesa e përparme e trupit (kështu vepron tre herë).

Ajeti El-Kursij 255 (Tesbih-Dova) Sura 2 El-Bekare

All-llãhu lã ilãhe il-lã huwel Ḥajjul Ḳajjũm.
Lã te’ḣudhuhu sinetun we lã newm.
Lehu mã fis-semãwãti we mã fil erḍ.
Men dhel-ledhĩ jeshfe’u ‘indehu il-lã bi idhnihi.
Ja’ëlemu mã bejne ejdĩhim we mã ḣalfehum, we lã juḥĩṭũne bi shej’in min ‘ilmihi il-lã bimã shãe.
Wesi’a kursijjuhus-semãwãti wel erḍa, we lã je’ũduhu ḥifḍhuhumã we huwel ‘Alijjul ‘Aḍhĩm
.

(Allahu është Ai, përveç të Cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë, i Gjalli, i Përjetshmi, Mbajtësi i gjithçkaje! Atë nuk e kap as dremitja, as gjumi! Atij i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në Tokë. Kush mund të ndërhyjë tek Ai për ndokënd pa lejen e Tij? Ai di çdo gjë që u ka ndodhur krijesave më përpara dhe çdo gjë që do t’u ndodhë më pas, kurse ata nuk mund të përvetësojnë asgjë nga Dituria e Tij, përveçse aq sa Ai dëshiron. Kursi-u i Tij përfshin qiejt dhe Tokën dhe Ai nuk e ka të rëndë t’i ruajë ato. Ai është i Larti, Madhështori!).

Sureja Bekare, 255. Pejgamberi ﷺ thotë: “Kush e lexon këtë ajet kur të shtrihet në shtrat për të fjetur, Allahu do t’i dërgojë një mbrojtës që nuk i ndahet dhe nuk do t’i afrohet shejtani derisa të gdhijë.” Buhariu.

Lexo 2 ajetet e fundit të Sures El-Bekare (Ajeti 285 dhe 286):

Amener-resulu bima unzile ilejhi mir-rabihi uel mu`minun,
kul-lun amene bil-lahi ue melaiketihi ue kutubihi ue rusulihi,
le nuferriku bejne ehadim-mir-rusulih,
ue kalu semi’na ue etajna gufraneke Rabbena ue ilejkel masiir.

(I dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të Tij, si dhe besimtarët. Secili i besoi All-llahut, engjëjve të Tij, shpalljeve të Tij, të dërguarve të Tij. Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e Tij, dhe thanë: “Dëgjuam dhe respektuam.Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë! Vetëm te Ti është ardhmëria jonë.”)

La jukel-lifull-llahu nefsen il-la us’aha,
Leha ma kesebet ue alejha mektesebet,
Rab-bena la tu ahidhna in nesina eu ahtajna,
Rab-bena ue le tahmil alejna isren keme hameltehu alel-ledhine min kablina,
Rab-bena ue le tuhammilna ma la ta kate lena bihi,
Uafu anna uegfirlena uerhamna,
Ente meulana fensurna alel kaumil-kafirin.

(All-llahu nuk ngarkon askë përtej mundësive të veta, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi. “Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata para nesh! Dhe Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi! Na i shlyej mëkatet, na i mbulo të këqiat, na mëshiro. Ti je Mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pabesimtar!)

Pejgamberi ﷺ thotë: “Këto dy ajete, do të jenë të mjaftueshme për këdo që i lexon gjatë natës”. Buhariu dhe Muslimi.

Bismike Rabbi vedatu xhenbi ue bike erfeuhu fe in emsekte nefsi ferhamu ue in erselteha fahfehdha bima tahvedhu bihi ibadekes-salihin.

(Me emrin e Tënd, o Zoti im, bie në gjumë dhe me emrin Tënd zgjohem.
Nëse ma merr shpirtin, më mëshiro, e nëse e le të jetojë, më ruaj dhe më mbron siç i ruan dhe mbron robërit e Tu të mirë)

All-llahumme innaka halakte nefsi ue Ente teuefaha, Leke mematuha, ue mahjaha, In ahjejteha fahfedhha ue in emetteha fagfirleha. Allahumme inni es’elukel-‘afijete.

(O Zoti im,Ti më krijove shpirtin tim dhe Ti më bën të vdes.
Në dorën Tënde është jeta dhe vdekja ime. Nëse më jep jetë, më mbroj, e nëse më bën të vdes, m’i fal mëkatet. O Zoti im, të lutem të më shpëtosh).

Pejgamberi ﷺ kur shtrihej për të fjetur vendoste dorën e djathtë poshtë faqes së djathtë, e pastaj thoshte: All-llahumme kini adhabeke jeume teb’athu ibadeke. (3 herë)
(O Zoti im, më ruaj prej dënimit Tënd, ditën kur do t’i ringjallësh robërit e Tu) * Ebu Davudi (Sahih Tirmidhi).
Bismike All-llahumme emutu ue ahja.
(O Zoti im, me emrin Tënd vdes dhe jetoj).

Pastaj bëjmë dhikrin:

Subḥãnall-llãh – 33 herë;
Elḥamdu lil-lãh- 33 herë;
All-llãhu Ekber- 34 herë

Pejgamberi ﷺ thotë: “Kush e thotë këtë dhikër kur shtrihet në shtrat për të fjetur është më mirë për të sesa të ketë një shërbëtor”. Buhariu dhe Muslimi.

Pastaj lexojmë Lutjet e mëposhtme

All-llãhumme rabbes-semãwãtis-seb’i we rabel-erḍi we rabbel ‘arshil ‘aḍhĩm,
Rabbenã we rabbe kul-li shej’in, fãliḳal ḥabbi wen-newã, we munzilet-tewrãti wel inxhĩli wel furḳãn!
E’ũdhu bike min sherri kul-li shej’in Ente ãḣidhun bi nãṣijetihi!
All-llãhumme Entel Ewwelu fe lejse ḳableke shej’un, we Entel Ãḣiru fe lejse ba’ëdeke shej’un, we Enteḍh-Ḍhãhiru fe lejse fewḳake shej’un, we Entel Bãṭinu fe lejse dũneke shej’un, iḳḍi ‘annã ed-dejne we eġninã minel faḳri!

(O Allah, Krijuesi i shtatë qiejve dhe i tokës dhe rregulluesi i punëve të tyre, Zoti i arshit madhështor, Zoti ynë dhe Zoti i çdo gjëje, Ai i Cili bën të çahet fara dhe bërthama, Zbritësi i Teuratit, Ungjillit dhe Kuranit! Kërkoj mbrojtjen Tënde prej të keqes së çdo gjëje! Ti je i Pari (i Pafillim), e s`ka gjë para Teje, Ti je i Fundit (i Pafund) e s`ka gjë pas Teje, Ti je më i Larti, e s`ka gjë mbi Ty, Ti je më i Afërti (më pranë çdo gjëje me dijen) e s`ka gjë më pranë gjërave se Ti! Na i laj borxhet dhe na pasuro që të mos jemi nevojtarë!).

Elhamduli-lahil-ledhi et’amena ue sekana, ue kefana, ue avana, fe kem mimmen la kafije lehu ue la mu’uije.
(Falënderimi i qoftë All-llahut,i Cili na jep të hamë dhe të pimë,na jep veshëmbathje dhe na strehon.Sa ka të atillë që nuk kanë veshëmbathje e as strehim.)
All-llãhumme, ‘Ãlimel ġajbi wesh-shehãdeti, Fãṭiras-semãwãti wel erḍi, Rabbe kul-li shej’in we Melĩkehu, eshhedu en lã ilãhe il-lã Ente, e’ũdhu bike min sherri nefsĩ, we min sherrish-shejṭãni we shirkihi, we en eḳterife ‘alã nefsĩ sũen ew exhurr-rrahu ilã muslim.

(O Allah! Njohës i së fshehtës dhe së dukshmes, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot dhe Sundues i çdo gjëje! Dëshmoj se askush nuk meriton të adhurohet përveç Teje! Më mbroj nga e keqja e vetvetes, nga e keqja e shejtanit dhe thirrja e përpjekja e tij për të bërë shirk (ose: nga kurthi i tij), si dhe që të mos i bëj vetes keq e as ndonjë muslimani!).

Lexojmë Suret si në vijim: Elif Lam Mim, Ajeti 1-10 Surja 2, El-Bekare, Sura Sexhde (As-Sajdah 32 pjesa e parë dhe Surah 67 (Al-Mulk).

Elif-Lam-Mim (Ajetet 1 – 5) (Surja El-Bekare  2)

1. ELIF-LAM-MIM
Elif, Lam, Mim
2. DHALIKEL-KITABU LA REJBE FIHI HUDEN LILMUTTEKINE
Ky është libri që nuk ka dyshim në te (sepse është prej All-llahut) është udhëzues për ata që janë të devotshëm.
3. EL-LEDHINE JU’UMINUNE BIL-GAJBI WE JUKIMUNE ES-SELÆTE WE MIMMA REZEKNAHUM JUNFIKUNE
Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen (namazin) dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë, ata japin (zeqat, sadaka etj.).
4. WEL-LEDHINE JU’UMINUNE BIMA ‘UNZILE ‘ILEJKE WE MA ‘UNZILE MIN KABLIKE WE BIL-’AHIRETI HUM JUKINUNE
Dhe ata, të cilët besojnë në atë që t’u shpall ty, dhe në atë që është shpallur para teje, dhe që janë të bindur plotësisht për (jetën e ardhshme në) botën tjetër (Ahiretin).
5. ‘ULA’IKE ‘ALA HUDEN MIN RABBIHIM WE ‘ULA’IKE HUMUL-MUFLIHUNE
Të tillët janë të udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm ata janë të shpëtuarit.

Surja Sexhde (32) – Pjesa e parë

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. ‘ELIF-LAM-MIM
2. TENDHILUL-KITABI LA REJBE FIHI MIN RABBIL-’ALEMINE
Shpallja e librit (e Kur’anit), nuk ka dyshim se është (shpallje) nga Zoti i gjithësisë.
3. ‘EM JEKULUNE EFTERAHU BEL HUWEL-HEKKU MIN RABBIKE LITUNDHIRE KAWMÆN MA ‘ETAHUM MIN NEDHIRIN MIN KABLIKE LE’ALLEHUM JEHTEDUNE
A mos po thonë se ai (Muhammedi) e trilloi? Jo, ajo është e vërtetë prej Zotit tënd që t’i tërheqësh vërejtjen një populli që nuk u erdhi ndonjë pejgamber para teje, ashtu që ata të gjejnë rrugën e drejtë.
4. ELLAHUL-LEDHI HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE WE MA BEJNEHUMA FI SITTETI ‘EJJAMIN THUMME ESTEWA ‘ALEL-’ARSHI MA LEKUM MIN DUNIHI MIN WE LIJIN WE LA SHEFI’IN ‘EFELA TETEDHEKKERUNE
All-llahu është Ai që krijoi qiejt dhe tokën dhe gjithë ç’ka ndërmjet tyre, brenda gjashtë ditësh, pastaj mbizotëroi Arshin. Përveç Tij nuk keni ndonjë ndihmëtar tjetër e as ndërmjetësues, pra a nuk jeni kah mendoni!
5. JUDEBBIRUL-’EMRE MINE ES-SEMA’I ‘ILAL-’ERDI THUMME JA’RUXHU ‘ILEJHI FI JEWMIN KANE MIKDARUHU ‘ELFE SENETIN MIMMA TA’UDDUNE
Ai është që udhëheq çështjen (e të gjitha krijesave) prej qiellit në tokë, pastaj ajo (çështja) ngrihet te Ai në një ditë që sipas llogarisë suaj është sa një mijë vjet.
6. DHALIKE ‘ALIMUL-GAJBI WE ESH-SHEHADETIL-’AZIZU ER-REHIMU
Ai është njohës i të (gjitha) fshehtës dhe të dukshmes, i gjithëfuqishmi, mëshirëbërësi.
7. EL-LEDHI ‘EHSENE KULLE SHEJ’IN HALEKAHU WE BEDE’E HALKAL-’INSANI MIN TININ
Ai që përsosi krijimin e çdo sendi, e krijimin e njeriut e filloi nga balta.
8. THUMME XHE’ALE NESLEHU MIN SULALETIN MIN MA’IN MEHININ
Pastaj bëri që pasardhësit e tij të rrjedhin prej një pike uji të dobët.
9. THUMME SEWWAHU WE NEFEHA FIHI MIN RUHIHI WE XHE’ALE LEKUMU ES-SEM’A WEL-’EBSARE WEL-’EF’IDETE KALILÆN MA TESHKURUNE
Mandej, Ai e formëson atë (në barkun e nënës) dhe nga ana e vet i jep shpirt atij dhe Ai është që juve ju pajis edhe me dëgjim, me të parit dhe me zemër, e pak send është ajo që ju falënderoni.
10.  WE KALU ‘E’IDHA DELELNA FIL-’ERDI ‘E’INNA LEFI HALKIN XHEDIDIN BEL HUM BILIKA’I RABBIHIM KAFIRUNE.
E ata thanë: “A pasi që ne të tretemi në tokë, a thua ne rishtazi do të krijohemi?” Por (çka është edhe më keq) ata nuk besojnë se do të dalin para Zotit të tyre.
11. KUL JETEWEFFAKUM MELEKUL-MEWTIL-LEDHI WUKKILE BIKUM THUMME ‘ILA RABBIKUM TURXHA’UNE
Thuaj: “Engjëlli i vdekjes, i cili është caktuar për ju, ua merr shpirtrat, e pastaj do të ktheheni te Zoti juaj”.
12.  WE LEW TERA ‘IDHIL-MUXHRIMUNE NAKISU RU’USIHIM ‘INDE RABBIHIM REBBENA ‘EBSERNA WE SEMI’NA FARXHI’NA NA’MEL SALIHÆN ‘INNA MUKINUNE
E, sikur t’i shihje mëkatarët se si ulin kokat e veta pranë Zotit të tyre: “Zoti ynë, tash pamë dhe dëgjuam, na kthe pra edhe një herë e të bëjmë vepra të mira, se tash jemi bindur”.
13. WE LEW SHI’NA LE’ATEJNA KULLE NEFSIN HUDAHA WE LEKIN HEKKAL-KAWLU MINNI LE’EMLE’ENNE XHEHENNEME MINEL-XHINNETI WE EN-NASI ‘EXHMA’INE
Sikur të kishim dëshiruar Ne, secilit do t’i jepnim udhëzimin, por fjala (vendimi) Ime ka marrë fund (definitiv) se do ta mbushë xhehennemin së bashku me exhinë e njerëz.
14. FEDHUKU BIMA NESITUM LIKA’E JEWMIKUM HADHA ‘INNA NESINAKUM WE DHUKU ‘ADHABEL-HULDI BIMA KUNTUM TA’MELUNE
Prandaj shijoni këtë (dënim) për shkak se ju e patët harruar takimin tuaj në këtë ditë, e edhe Ne tash ju harruam juve, ndaj, për shkak të asaj që keni vepruar, shijoni dënimin e përjetshëm.
15. ‘INNEMA JU’UMINU BI’AJATINAL-LEDHINE ‘IDHA DHUKKIRU BIHA HARRU SUXHXHEDÆN WE SEBBEHU BIHEMDI RABBIHIM WE HUM LA JESTEKBIRUNE
Argumentet tona i besojnë, në të vërtetë, ata që kur këshillohen me to, bien në fytyra (bëjnë sexhde), që madhërojnë Zotin e tyre në shenjë falënderimi dhe ata nuk bëjnë kryelartësi, (bëni sexhde)
16. TETEXHAFA XHUNUBUHUM ‘ANIL-MEDAXHI’I JED’UNE REBBEHUM HAWFÆN WE TEMA’ÆN WE MIMMA REZEKNAHUM JUNFIKUNE
I heqin trupat e tyre prej dyshekëve, duke e lutur Zotin e tyre nga frika dhe nga shpresa dhe nga ajo që Ne ua kemi dhënë (pasuria) atyre, ata japin.
17. FELA TA’LEMU NEFSUN MA ‘UHFIJE LEHUM MIN KURRETI ‘A’JUNIN XHEZA’EN BIMA KANU JA’MELUNE
Pra, për ata që kanë vepruar, nuk di askush për atë kënaqësi (të zemrës e shpirtit) që u është caktuar atyre si shpërblim.
18. ‘EFEMEN KANE MU’UMINÆN KEMEN KANE FASIKÆN LA JESTEWUNE
A mos është ai që ishte besimtar, sikurse ai që ishte jashtë rrugës? Jo! Këta nuk janë të barabartë.
19. ‘EMMAL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI FELEHUM XHENNATUL-ME’WA NUZULÆN BIMA KANU JA’MELUNE
Për sa u përket atyre që besuan dhe bënë vepra të mira, ata, për hir të veprave që i bënë, vendpritje e kanë xhennetin.
20. WE ‘EMMAL-LEDHINE FESEKU FEME’WAHUMU EN-NARU KULLEMA ‘ERADU ‘EN JEHRUXHU MINHA ‘U’IDU FIHA WE KILE LEHUM DHUKU ‘ADHABE EN-NARIL-LEDHI KUNTUM BIHI TUKEDHDHIBUNE
E ata që nuk e respektuan All-llahun, skutë e tyre është zjarri. Sa herë që të tentojnë të dalin nga ai, kthehen në të dhe atyre u thuhet: “Shijoni dënimin e zjarrit që ju e konsideronit rrenë”.
21. WE LENUDHIKANNEHUM MINEL-’ADHABIL-’EDNA DUNEL-’ADHABIL-’EKBERI LE’ALLEHUM JERXHI’UNE
Ne do t’u shijojmë atyre dënimin më të shpejtë (në Dunja) para dënimit të madh (në Ahiret), ndoshta do të tërhiqen (prej të këqijave).
22. WE MEN ‘EDHLEMU MIMMEN DHUKKIRE BI’AJATI RABBIHI THUMME ‘A’REDE ‘ANHA ‘INNA MINEL-MUXHRIMINE MUNTEKIMUNE
E kush është më zullumqar se ai që këshillohet me ajetet e Zotit të vet, e pastaj u kthen shpinën atyre? Ne me siguri do të hakmerremi kundër kriminelëve.
23. WE LEKAD ‘ATEJNA MUSAL-KITABE FELA TEKUN FI MIRJETIN MIN LIKA’IHI WE XHE’ALNAHU HUDEN LIBENI ‘ISRA’ILE
Ne i patëm dhënë edhe Musait librin, e ti (Muhammed) mos ke dyshim në çka pranon (në Kur’anin libër qiellor si i Musait), kurse atë (librin e Musait) e bëmë udhërrëfyes për beni israilët.
24. WE XHE’ALNA MINHUM ‘E’IMMETEN JEHDUNE BI’EMRINA LEMMA SEBERU WE KANU BI’AJATINA JUKINUNE
Dhe prej tyre Ne bëmë prijës që me urdhrin Tonë udhëzojnë, pasi që ata (që i bëmë prijësa) ishin të durueshëm dhe ndaj argumenteve Tona ishin të bindur.
25. ‘INNE REBBEKE HUWE JEFSILU BEJNEHUM JEWMEL-KIJAMETI FIMA KANU FIHI JEHTELIFUNE
S’ka dyshim se Zoti yt është Ai që në ditën e kijametit do të gjykojë mes tyre në atë që ishin të përçarë.
26. ‘EWELEM JEHDI LEHUM KEM ‘EHLEKNA MIN KABLIHIM MINEL-KURUNI JEMSHUNE FI MESAKINIHIM ‘INNE FI DHALIKE LE’AJATIN ‘EFELA JESMA’UNE
A nuk e kanë të qartë ata (mekasit) se sa nga popujt para tyre i shkatërruam, që nëpër ato vendbanime të tyre janë kah kalojnë? Është e vërtetë se në ato (vende të shkretërruara) ka fakte, e si nuk janë duke dëgjuar me vëmendje?
27. ‘EWELEM JEREW ‘ENNA NESUKUL-MA’E ‘ILAL-’ERDIL-XHURUZI FENUHRIXHU BIHI ZER’ÆN TE’KULU MINHU ‘EN’AMUHUM WE ‘ENFUSUHUM ‘EFELA JUBSIRUNE
Si nuk kanë parë ata se Ne e sjellim ujin në tokën e thatë dhe me të nxjerrim bimë që prej tyre ushqehen kafshët e tyre, bile edhe ata vetë. A nuk janë duke parë (e të kuptojnë)?
28. WE JEKULUNE META HADHAL-FETHU ‘IN KUNTUM SADIKINE
E në anën tjetër ata thonë: “E kur do të jetë ai ngadhënjim (çlirimi i Mekes ose gjykimi i Zotit), nëse jeni të drejtë çka thoni”.
29. KUL JEWMEL-FETHI LA JENFA’UL-LEDHINE KEFERU ‘IMANUHUM WE LA HUM JUNDHERUNE
Thuaj: “ditën e kijametit, atyre që kanë qenë jobesimtarë, nuk u bën dobi besimi e as nuk u jepet afat”.
30. FE’A’RID ‘ANHUM WE ENTEDHIR ‘INNEHUM MUNTEDHIRUNE
Andaj, ti largohu prej tyre dhe prit, edhe ata janë duke pritur.

Surja Al-Mulk (67) – Tebãrek eledhi bijedihil mulku  

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Tabaraka allathee biyadihi almulku wahuwa AAala kulli shay-in qadeerun
I madhëruar është Ai, që në dorën e fuqisë së Tij është i tërë sundimi dhe Ai ka fuqi mbi çdo send.
2. Allathee khalaqa almawta waalhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu AAamalan wahuwa alAAazeezu alghafooru
I madhëruar është Ai, që në dorën e fuqisë së Tij është i tërë sundimi dhe Ai ka fuqi mbi çdo send.
3. Allathee khalaqa sabAAa samawatin tibaqan ma tara fee khalqi alrrahmani min tafawutin fairjiAAi albasara hal tara min futoorin
Ai është që krijoi shtatë qiej palë mbi palë. Në krijimin e Mëshiruesit nuk mund të shohësh ndonjë kontrast, andaj drejto shikimin se a sheh ndonjë çarje?
4. Thumma irjiAAi albasara karratayni yanqalib ilayka albasaru khasi-an wahuwa haseerun
Mandej, herë pas here drejto shikimin, e shikimi do të kthehet te ti i përulur dhe i molisur.
5. Walaqad zayyanna alssamaa alddunya bimasabeeha wajaAAalnaha rujooman lilshshayateeni waaAAtadna lahum AAathaba alssaAAeeri
Ne qiellin më të afërt e kemi zbukuruar me kandila (yje ndriçues) dhe ata i kemi bërë gjuajtës kundër djajve, të cilëve u kemi përgatitur dënim me zjarr shumë të madh.
6. Walillatheena kafaroo birabbihim AAathabu jahannama wabi/sa almaseeru
Dënimi në xhehennem është edhe për ata që nuk i besuan Zotit të tyre; sa vend i keq është ai!
7. Itha olqoo feeha samiAAoo laha shaheeqan wahiya tafooru
Kur të hidhen në të, ata do t’ia dëgjojnë atij ushtimën e ai vlon.
8. Takadu tamayyazu mina alghaythi kullama olqiya feeha fawjun saalahum khazanatuha alam ya/tikum natheerun
“Nga zemërimi, ai gati copëtohet. Sa herë që hidhet në të ndonjë turmë, roja i pyet: “A nuk ju pat ardhur juve ndonjë pejgamber (qortues)?
9. Qaloo bala qad jaana natheerun fakaththabna waqulna ma nazzala Allahu min shay-in in antum illa fee dalalin kabeerin
Ata thonë: “Po, na erdhi pejgamberi, por ne e përgënjeshtruam dhe ne u thamë: “All-llahu nuk shpalli asgjë, e ju nuk jeni tjetër vetëm se në një humbje të madhe!”
10. Waqaloo law kunna nasmaAAu aw naAAqilu ma kunna fee as-habi alssaAAeeri
Dhe thonë: “Sikur të kishim dëgjuar dhe pasur mend, ne nuk do të ishim ndër banuesit e zjarrit”.
11. FaiAAtarafoo bithanbihim fasuhqan li-as-habi alssaAAeeri
Pra, i pranojnë mëkatet e veta; banuesit e zjarrit qofshin larg mëshirës.
12. Inna allatheena yakhshawna rabbahum bialghaybi lahum maghfiratun waajrun kabeerun
Ata, që pa e parë i frikësohen Zotit të vet, për ta ka falje dhe shpërblim të madh.
13. Waasirroo qawlakum awi ijharoo bihi innahu AAaleemun bithati alssudoori
E ju, fshiheni ose thuajeni fjalën tuaj haptas; s’ka dyshim se Ai e di çka fshihni në zemrat tuaja.
14. Ala yaAAlamu man khalaqa wahuwa allateefu alkhabeeru
A nuk e di Ai që ka krijuar, kur dihet se Ai depërton në thellësi të sekreteve, i njeh hollësitë.
15. Huwa allathee jaAAala lakumu al-arda thaloolan faimshoo fee manakibiha wakuloo min rizqihi wa-ilayhi alnnushooru
Ai është që juve tokën ua bëri të përshtatshme, andaj ecni nëpër pjesë të saj dhe shfrytëzoni begatitë e Tij, meqë vetëm te Ai është e ardhmja.
16. Aamintum man fee alssama-i an yakhsifa bikumu al-arda fa-itha hiya tamooru
A u garantuat ju prej Atij që është në qiell, që të mos ju shafit (të mos u lëshojë) toka kur të dridhet.
17. Am amintum man fee alssama-i an yursila AAalaykum hasiban fasataAAlamoona kayfa natheeri
A u garantuat ju prej Atij që është në qiell, që të mos lëshojë kundër jush ndonjë stuhi me rrebesh gurësh. E pra, do ta kuptoni se si është ndëshkimi Im!
18. Walaqad kaththaba allatheena min qablihim fakayfa kana nakeeri
Edhe ata që ishin para tyre përgënjeshtruan, por çfarë ishte dënimi Im !?
19. Awa lam yaraw ila alttayri fawqahum saffatin wayaqbidna ma yumsikuhunna illa alrrahmanu innahu bikulli shay-in baseerun
A nuk i shikuan ata shpezët përmbi ta krahëhapur dhe kur krahët i palojnë, ato nuk i mban kush në ajër pos Fuqiplotit. Ai është që çdo send e sheh dhe e di.
20. Amman hatha allathee huwa jundun lakum yansurukum min dooni alrrahmani ini alkafiroona illa fee ghuroorin
A nuk i shikuan ata shpezët përmbi ta krahëhapur dhe kur krahët i palojnë, ato nuk i mban kush në ajër pos Fuqiplotit. Ai është që çdo send e sheh dhe e di.
21. Amman hatha allathee yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajjoo fee AAutuwwin wanufoorin
Kush është ai që ju ushqen, po qe se Ai ua ndërpret furnizimin e vet? Jo, askush, por ata vazhdojnë me arrogancë e kundërvënie.
22. Afaman yamshee mukibban AAala wajhihi ahda amman yamshee sawiyyan AAala siratin mustaqeemin
A është më i udhëzuar ai që ec i përmbysur me fytyrë në tokë, apo ai që ec në pozicion qëndrues rrugës së drejtë?
23. Qul huwa allathee anshaakum wajaAAala lakumu alssamAAa waal-absara waal-af-idata qaleelan ma tashkuroona
Thuaj: “Ai është që ju krijoi, ua dhuroi të dëgjuarit, të parit dhe mendjen, kurse pak po e falënderoni”
24. Qul huwa allathee tharaakum fee al-ardi wa-ilayhi tuhsharoona
Thuaj: “Ai është që ju krijoi e ju shumoi në tokë dhe vetëm te Ai do të tuboheni!”
25. Wayaqooloona mata hatha alwaAAdu in kuntum sadiqeena
E ata po thonë: “Kur do të sendërtohet ky premtim, po qe se jeni të vërtetë?”
26. Qul innama alAAilmu AAinda Allahi wa-innama ana natheerun mubeenun
Thuaj: “Atë e di vetëm All-llahu, e unë jam vetëm një qortues që ju bëj me dije!”
27. Falamma raawhu zulfatan see-at wujoohu allatheena kafaroo waqeela hatha allathee kuntum bihi taddaAAoona
“Kur ta shohin atë (xhehennemin) se po u afrohet, fytyrat e atyre që nuk besuan u shëmtohen dhe u thuhet: “Ky është ai që ju e kërkonit sa më shpejtë!”
28. Qul araaytum in ahlakaniya Allahu waman maAAiya aw rahimana faman yujeeru alkafireena min AAathabin aleemin
Thuaj: “Më tregoni pra, nëse All-llahu më merr shpirtin mua dhe atyre që janë me mua, ose na mëshiron, kush do t’i mbrojë jobesimtarët prej një dënimi të mundimshëm?”
29. Qul huwa alrrahmanu amanna bihi waAAalayhi tawakkalna fasataAAlamoona man huwa fee dalalin mubeenin
Thuaj: “Ai është Mëshiruesi, Atij i kemi besuar dhe vetëm tek Ai jemi mbështetur, kurse ju do ta kuptoni se kush njëmend është ai i humburi!”
30. Qul araaytum in asbaha maokum ghawran faman ya/teekum bima-in maAAeenin
Thuaj: “Më tregoni, nëse uji juaj humbet në thellësi, kush do t’ju sjell ujë mbitokësor (burimor)?”
Pastaj lexojmë:
All-llahumme eslemtu nefsi ilejke we feuuedetu emri ilejke ue uexhxhehtu uexhhi Ilejke,ue elxhe’tu dhahri ilejke,rehbeten ue ragbeten Ilejk la melxhe’e ue la menxha minke il-la ilejke,amentu bi kitabik el-ledhi enzelte ue bi nebijjikel-ledhi erselte.

O Zoti im, unë ta dorëzova TY shpirtin tim. Ty ta kam dorëzuar qështjen time dhe fytyrën time e ktheva nga Ti. Tek Ti strehova shpinën time. S’ka shpëtim dhe as strehim përveq se Ti, (unë) Kam besuar në Librin Tënd, të cilin e ke zbritur (Kur’anin) dhe e kam besuar lajmëtarin që dërgove, s.a.v.s.).

D.m.th.: Nuk gjen kush strehë dhe shpëtim prej dënimit Tënd veçse tek mëshira Jote.