Home KURAN

KURAN

Gjithçka rreth KUR’AN-it, Librit të All’llahut xh.sh.

Ajetet e para të shpallura në Kuran janë ajetet 1 deri në 5 nga Surja ALAK (96):
Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi (çdo gjë).
EKRE’ BIASMI RABBIKEL-LEDHI HALEKA
Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur (në mitrën e nënës).
HALEKAL-’INSANE MIN ‘ALEKIN
Lexo! Se Zoti yt është më bujari!
EKRE’ WE REBBUKEL-’EKREMU
Ai që e mësoi (njeriun) të shkruajë me pendë.
EL-LEDHI ‘ALLEME BIL-KALEMI
Ia mësoi njeriut atë që nuk e dinte.